Revize elektrického zařízení

Provádíme revize elektroinstalačních zařízení a hromosvodů do 1000V.

Revize elektrického zařízení je souhrn úkonů při kterých se prohlídkou doplněnou potřebným měřením a zkoušením zjišťuje, zda zařízení vyhovuje platným normám a předpisům s ohledem na bezpečnost před úrazem a věcí před poškozením nebo zničením.

Provádění revizí na vyhrazených elektrických zařízeních předepisuje zákon č. 174/1968 Sb., vyhláška č. 73/2010 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb..

Revize vždy provádí odborně způsobilá osoba, která získala osvědčení od Technické inspekce České republiky.

Společnost AMPLY s.r.o nabízí:

 • Výchozí revize – revize nových elektrických zařízení.

 • Pravidelné revize  – revize elektrických zařízení ve stanovených lhůtách.

 • Revize nářadí, strojů  a spotřebičů – revize nepřipevněných elektrických spotřebičů.

 • Hromosvodů – revize ochrany před bleskem

 • Připojení tepelných čerpadel – revize požadované distributorem při montáží tep. čerpadel.

 • Revize požadované spol. ČEZ – potvrzení o vydání zprávy o revizi.

 • Revize požadované spol. PRE – potvrzení o vydání zprávy o revizi.

Výchozí revize

Výchozí revize se provádí na novém elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu. Například na novostavbě nebo nové rekonstruovaném objektu.

Doklady potřebné pro provedení výchozí revize

 • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
 • protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
 • název, adresa dodavatele montážních prací a evidenční číslo jeho oprávnění
 • písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení
 • záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízen
 • doklady a dokumentace k elektrickému rozváděči od výrobce rozváděče
 • doklady k elektrickým spotřebičům, které jsou součástí elektroinstalace
 •  doklady stanovené příslušným předpisem

Pravidelná revize

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve stanovených lhůtách ČSN 33 1500:1990.

Doklady potřebné pro pravidelnou revizi elektrického zařízení:

 •  dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
 •  protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
 •  zásady pro údržbu elektrického zařízení tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření
 •  záznamy o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení
 •  záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení
 •  doklady a dokumentace k elektrickému rozváděči od výrobce rozváděče
 • doklady o dozorové činnosti orgánu odborného technického dozoru

Revize elektrických strojů. ručního nářadí a spotřebičů.

Revize nepřipevněných elektrických spotřebičů a nářadí  zajišťuje vždy provozovatel a to v pravidelných lhůtách dle ČSN 33 1600.

Při revizi  nejdříve vytvoříme evidenční seznam spotřebičů a nářadí. Každému spotřebiči založíme protokol o revizi. Spotřebič nejdříve důkladně zkontrolujeme, určíme dle výrobce  třídu ochrany, délku a typ přívodu. Následuje řada měření a vyhodnocení stavu spotřebiče. Každý spotřebič je  označen evidenčním číslem a kontrolním štítkem, kde je označen termín další pravidelné revize. Velký důraz klademe na revize prodlužovacích  přívodů. Bezpečnost je vždy na prvním místě,

Rozdělení spotřebičů dle užívání:

 • A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
 • B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích,…)
 • C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
 • D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kavárny,…)
 • E – spotřebiče používané při administrativní činnosti